Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Aktivitets- og prosjekttilskudd

Tjenestens målgruppe

Aktivitets- og prosjekttilskudd kan gis til  alle typer organisasjoner/enkeltpersoner - enten for tiltak/prosjekter/større kulturtiltak i egen regi, eller for samarbeid med andre organisasjoner/grupperinger.
 

Formål med tjenesten

Støtte til kulturarbeid har som målsetting:

  • å styrke og kvalitetsutvikle den allsidige kulturelle egenaktiviteten ut i fra egne forutsetninger og interesser
  • å styrke fellesskap og kvalitet i lokalmiljøet
  • å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet
  • å gi alle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre, profesjonelle og ikke profesjonelle

Tjenesten omfatter

Tilskudd gis til større og mindre lokale tiltak/prosjekter/større kulturtiltak  som bygger på målsettingen om å utvikle et kulturelt mangfold, nye ideer, samarbeidsprosjekter og kompetansehevende tiltak. Tiltak/prosjekter som retter seg mot og integrerer grupper som funksjonshemmede, barn, ungdom, eldre og flyktninger/ innvandrere i det totale kultur- og samfunnsliv vil bli prioritert.

Tilskudd kan gis til organisasjoner uavhengig av om andre kulturmidler er gitt.

Hva kreves for å motta tjenesten

Søknaden skal inneholde:

  • en beskrivelse av tiltaket/prosjektet
  • budsjettforslag
  • finansieringsplan.

Søknaden må foreligge før prosjektet/aktiviteten igangsettes.

Tiltakene/prosjektene må primært være avsluttet innen utgangen av søknadsåret.

Hva gjør kommunen

Et administrativt/faglig utvalg med representanter fra sektor for Kultur og Idrett, foretar prioritering og tildeling i h.h.t. innkomne søknader, vedtatte kulturpolitiske målsettinger, etter "Retningslinjer for kommunal støtte (Kulturmidler) til frivillige organisasjoner.

Utvalget vil spesielt vurdere prosjektenes effekt og resultater i forhold til kommunens kulturpolitiske målsettinger og hvilke målgrupper tiltak/prosjektet retter seg mot.

Aktivitets - og prosjektstilskudd gis med inntil 50% av kostnaden, dog begrenses søknaden til max. kr. 50.000,- .

Tilskuddsbeløpet utbetales med inntil 50% ved oppstart av prosjektet. 

Resten utbetales mot levert regnskap og rapport etter fullført tiltak/prosjekt,

Støtten må tilbakebetales hvis tiltaket ikke blir realisert innen 6 måneder etter første bevilgning, eller etter spesiell avtale.

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema for utskrift og retningslinjer for kulturmidler finnes i lenkesamlingen under eller fås ved henvendelse til Servicekontoret.
 
Søknadsfrist primært på våren eller fram til 1. november.
 

Søknaden sendes til:
Hammerfest kommune
Sektor for Kultur og Idrett
Postbok 1224
9616 Hammerfest
 

Søknaden kan også leveres til Servicekontoret.


Lenker
Retningslinjer for kommunal støtte (kulturmidler) til frivillinge organisasjoner (Lovhjemmel/vedtekt)
 
Søknadsskjema aktivitets- og prosjekttilskudd (Skjemaer)
 

Kontakt for mer informasjon

Kultur og Idrett
Postboks 1224
9616  Hammerfest
Tlf: 784 02070
Fax: 784 02071
postmottak@hammerfest.kommune.no
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS