Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Barnehage

Fra åpningsfesten på Blåsten barnehage

Barnehage profilbarn

Barnehage:
Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har en egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. Det fremgår av barnehageloven § 1 at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene.

Barnehagetilbudet i Hammerfest
Hammerfest har 8 kommunale og 5 private barnehager. Barnehagene er ulike i størrelse og organisering, og alle tilbyr både hele og halve plasser for barn i alderen 1-6 år. Åpningstiden varierer fra barnehage til barnehage. Utgangspunktet er at den enkelte barnehage har åpent i 9 timer pr dag innenfor tidsrommet 0645-1630.

Hammerfest kommune har full barnehagedekning i hht barnehagelovens krav.

Søknadsfrist og opptak

Hammerfest kommune har et mangfoldig barnehagetilbud, som ivaretas av kommunale og private barnehager. Det praktiseres samordnet opptak til kommunale og private barnehager i Hammerfest. Det kan prioriteres tre barnehager i prioritert rekkefølge, og det registreres en søknad for hvert enkelt barn.
Du kan søke om barnehageplass elektronisk via kommunens portal for barnehage Hypernet , her finner du også informasjon om den enkelte barnehage.

NB! Personer som ikke har norsk personnummer kan søke elektronisk ved bruk av D-nummer. Er det behov for hjelp  med utfylling, ta kontakt med fagstab Barn og unge på telefon 78 40 23 21. 

Barnehageloven § 12a – Rett til plass i barnehage sier at barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barn som fyller et år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne lov med forskrifter.  

OBS! Utvidelse av retten til barnehageplass for barn som fyller et år i november:
I behandlingen av statsbudsjettet for 2017 har Stortinget fattet vedtak om at barn født i november skal få rett til barnehageplass Retten skal tre i kraft i 2017. Det betyr at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Utvidelse av retten til barnehageplass forutsetter at Stortinget fatter et endelig vedtak om lovendring.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Det praktiseres et hovedopptak med søknadsfrist 1 mars, ellers i året har vi supplerende opptak ved ledighet.

Hovedopptak
I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledige i august til barn med lovfestet rett til plass i barnehage. Man må ha registrert sin søknad innen søknadsfristen for å oppfylle retten til plass.

Foreldre til barn som fyller ett år i september, oktober eller november 2017, må også huske å søke innen fristen 1. mars 2017. Foreldrene må i søknaden om barnehageplass, oppgi ønsket oppstartsmåned. Selv om retten til plass først vil inntre i september, oktober eller november, kan barnehagene velge å tilby barna plass tidligere.

Hovedopptaket avsluttes når alle barn med lovfestet rett har fått tilbud, og det åpnes for supplerende opptak.

Supplerende opptak
Etter hovedopptak skjer supplerende opptak gjennom hele året. Barnehageplasser som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt søkere til aktuelle barnehager. Det gjelder også plasser med oppstart i august som er ledige etter at barn i hovedopptaket har fått tilbud. Søknader til barn uten lovfestet rett til plass, og søknader som kommer inn etter søknadsfristen, blir behandlet ved supplerende opptak. 

Lovfestet plass gjelder ikke ved supplerende opptak og det sendes ikke ut avslagsbrev.

Opptakskriterie:
Gruppe 1:           Minoritetsspråklige barn/barn med annen kulturell bakgrunn
Gruppe 2:           barn der det er ekstraordinære belastninger i hjemmet
Gruppe 3:           Barn av enslig forsørgere
Gruppe 4:           Søsken (som bor på samme adresse)
Gruppe 5            5 åringer
Gruppe 6:           Øvrige barn

For de som ikke har prioritet etter noen av disse kriteriene gjelder ansiennitet i forhold til venteliste.

Opptaksmyndighet og saksgang
Opptaksmyndigheten ligger i Fagstab etter innstilling fra styrer. I private barnehager ligger opptaksmyndighet hos styrer/virksomhetsleder. Foresatte får fortløpende tilbakemelding om at søknaden er registrert. Vi regner med at hovedopptaket er ferdig i løpet av april, og e-post med tilbudsbrev vil samtidig bli sendt ut. Det er klagefrist på vedtaket.

Søknader registreres etter kommunale opptakskriterier. Mottatt søknad vurderes i henhold til opptakskriterier for Hammerfest kommunes barnehager eller den enkelte private barnehages opptakskriterier.  

Klagerett
Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søkeren verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Klagen må fremsettes skriftlig til kommunen, og må nevne den avgjørelsen det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, herunder alltid forelegge klagen for barnehageeier.

 

Barnehagehistorikk

 Les merKontaktinformasjon - Sektor for barn og unge ved barnehageadministrasjonen:

Besøksadresse: Storgata kommunehus, Storgata 17, 2. etasje
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest

Telefon fagstab barnehage: 78 40 23 21

Telefon barnehagefaglig ansvarlig: 78 40 28 01

E-post: unn.slettvoll@hammerfest.kommune.no 

 

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS